Polityka Prywatności

(dalej: „Polityka Prywatności”)

Przedstawiamy informacje w jaki sposób Opennet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Poznaniu (61-569), przy ul. Wierzbięcice 1B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000855145     , posiadająca NIP 1182175331      i nr REGON 38045118800000

przetwarza Dane Osobowe udostępniane przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.Opennet.pl

 • 1 DEFINICJE
 1. Dane Osobowe – oznacza dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO, które Użytkownicy udostępniają Opennet w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej.
 2. Opennet – oznacza Opennet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
 3. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Strona Internetowa – oznacza stronę internetową Opennet.pl
 5. Support Portal – oznacza system zgłoszeniowy dla klientów Opennet dostępny pod adresem www.sp.opennet.pl.
 6. Użytkownik – oznacza każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób ze Strony Internetowej.
 • 2 INFORMACJE OGÓLNE
 1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Opennet.
 1. W każdej sprawie związanej z ochroną Danych Osobowych Użytkowników, w tym w celu realizacji praw Użytkowników jako osób, których Dane Osobowe dotyczą (prawa te opisujemy poniżej), można się z Opennet skontaktować drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@opennet.pl lub listownie na adres siedziby Opennet, tj. ul. Hrubieszowska 6b, 01-209 Warszawa.
 1. Opennet wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@opennet.pl we wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników.
 • 3 KATEGORIE DANYCH I CELE PRZETWARZANIA
 1. Opennet będzie przetwarzał następujące kategorie Danych Osobowych Użytkowników:
 • Podstawowe dane identyfikacyjne wprowadzane dobrowolnie do formularza kontaktowego na Stronie Internetowej oraz korzystania przez Użytkowników z Support Portal dostępnego na Stronie Internetowej np. imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, stanowisko, dane dotyczące działalności zawodowej,
 • Cookies oraz pozostałe dane o charakterze diagnostycznym zbierane przez Opennet podczas korzystania ze Strony Internetowej, a także podczas korzystania przez Użytkowników z Support Portal dostępnego na Stronie Internetowej np. logi internetowe oraz adresy IP Użytkowników.
 1. Dane Osobowe Użytkowników, są przetwarzane w następujących celach:
 • umożliwienia logowania i obsługi Użytkownika, który korzysta z oprogramowania dostarczanego przez Opennet, za pośrednictwem Support Portal – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO i nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z zawartą umową, tj. nie dłużej niż 3 lata od wygaśnięcia umowy, w związku z którą zebrane były dane ;
 • wypełnienia obowiązków nałożonych na Opennet przez odpowiednie przepisy prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń dla należności publicznoprawnych, tj. nie dłużej niż 6 lat od zakończenia roku obrotowego w którym wygasła umowa, na podstawie, której zebrane były dane;
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Opennet, w tym promocji i reklamy działalności, usług i produktów Opennet (nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu), odpowiedzi na przesyłane do Opennet wiadomości i zapytania, bieżącej współpracy i kontaktów z przedstawicielami naszych Klientów w celu świadczenia usług na podstawie zawartych umów, monitorowania ruchu na Stronie Internetowej, zapewnienia jego prawidłowego i optymalnego funkcjonowania, diagnozowania błędów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną www., oraz w celach statystycznych, tzn. gromadzenia i analizy danych demograficznych Użytkowników (skąd nastąpiło połączenie), oraz dostosowywania Strony Internetowej do potrzeb i zainteresowań Użytkowników, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, archiwizacji w celach ochrony interesu prawnego Opennet (np. wykazania przestrzegania właściwych przepisów prawa (nie dłużej niż do czasu realizacji tych celów) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
 • 4 CZAS PRZETWARZANIA
 1. Opennet zbiera i przetwarza tylko te Dane Osobowe, które są niezbędne i odpowiednie do wypełnienia określonych powyżej celów. Opennet będzie je przechowywać nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji tych celów.
 1. W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, zgodę tę można cofnąć w dowolnym momencie, ale nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wyżej wskazanych celów – nie będzie to możliwe w przypadku odmowy ich udostępnienia.
 • 5 PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
 1. Użytkownicy mają następujące prawa:
 • prawo dostępu do swoich Danych Osobowych, uzyskania ich kopii oraz informacji m.in. o celach ich przetwarzania, kategoriach, odbiorcach i okresie przechowywania tych danych;
 • prawo do żądania od Opennet usunięcia swoich Danych Osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) w określonych sytuacjach, w tym w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, nie jest już niezbędne do celów, dla których dane zostały zebrane lub w przypadku zgłoszenia sprzeciwu i braku innych podstaw prawnych przetwarzania danych;
 • prawo do żądania od Opennet ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych w określonych sytuacjach, m.in. w okresie weryfikacji przez Opennet prawidłowości danych osobowych, która została zakwestionowana lub do czasu weryfikacji zgłoszonego sprzeciwu;
 • prawo do przenoszenia swoich Danych Osobowych, tj. do tego by otrzymać je w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie i przesłać je innemu administratorowi, pod warunkiem, gdy dane zbierane są na podstawie udzielonej zgody lub przetwarzane w związku z realizacją umowy zawartej z Opennet;
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych, jeśli odbywa się ono w celu realizacji prawnie uzasadnianych interesów Opennet – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika;
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, jeśli odbywa się ono w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego;
 • prawo do wycofania swojej zgody, w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych Użytkownik ma prawo do jej wycofania;
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Danych Osobowych jest niezgodne z obowiązującymi przepisami
 • 6 ODBIORCY DANYCH
 1. Opennet może udostępniać Dane Osobowe podmiotom trzecim (odbiorcom), którzy współpracują z Opennet w zakresie prowadzenia Strony Internetowej i świadczą na rzecz Opennet usługi w tym zakresie.
 1. Wszystkie podmioty, którym Opennet udostępni Dane Osobowe zobowiązane będą do tego, by przetwarzały te dane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym RODO.
 1. Opennet nie przekazuje danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego [„EOG”]. W przypadku gdy taki transfer danych okaże się niezbędny, informacje na ten temat zostaną podane w niniejszej Polityce. Niezależnie od powyższego taki transfer będzie dokonywany z uwzględnieniem wymogów określonych w rozdziale V RODO.
 • 7 ZEWNĘTRZNE STRONY INTERNETOWE

Na Stronie Internetowej mogą znajdować się odnośniki do zewnętrznych stron internetowych i serwisów społecznościowych, które nie należą do Opennet. Opennet nie odpowiada za sposób przetwarzania danych osobowych, ani wykorzystywanie plików cookies przez podmioty będące właścicielami zewnętrznych portali i rekomenduje zapoznanie się z politykami prywatności tam opublikowanymi.

 • 8      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszystkie zbierane przez Opennet dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Opennet, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zarządzają danymi zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności jest na bieżąco aktualizowana przez Opennet. Wszelkie jej zmiany spowodowane zmianami przepisów prawa lub związane ze zmianami oferty usług dostępnych w Stronie Internetowej bądź rozwojem jej funkcjonalności będą niezwłocznie komunikowane na Stronie Internetowej.